Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Обвинителен акт срещу четирима души, крали лук­созни автомобили, е внесен в Сливен­с­кия военен съд. Причината процесът да влезе точно в този съд е, че единият от учас­т­ниците в групата е воен­нос­лужещ в Бъл­гар­с­ката армия. Групата е дейс­т­вала на територията на Варна и Бур­гас, като са по-малко от година те са отк­рад­нали 19 лук­созни коли на стой­ност над 300 000 лв. На съд са предадени Иск­рен Маринов — образувал и ръководил групата и учас­т­ниците в нея — бивш стар­шина първа степен от запаса Цветелин Тан­чев, Борис­лав Въл­чев и Ивайло Стоименов. Всички под­съдими са от град Варна. Иск­рен Маринов ръководел и кон­т­ролирал дей­ността на другите, раз­п­ределял задъл­женията им и съз­давал организацията между тях. Маринов лично осъщес­т­вявал краж­бите на автомобилите, както и връз­ката с ключари със съот­вет­ните поз­нания. Той изпол­з­вал раз­лични тех­нически сред­с­тва — плас­тини с нарези за отк­люч­ване на автомобилни пат­рони, декодери, интер­фейси, скенери, чипове, заготовки, тир­бушони и тех­нически сред­с­тва, служещи за нераг­ламен­тираното отваряне на МПС. Също така намирал и помещения за укриване на отнетите автомобили, като предос­тавял и парите за зап­лащане на наема. Стар­шината Цветелин Тан­чев демон­тирал части и агрегати от колите, за да бъдат под­п­равени иден­тификацион­ните номера, така че да могат да се продадат. Ивайло Стоименов отговарял за укриването на автомобилите и ги прид­виж­вал до гараж, за да бъдат раз­ком­п­лек­товани или под­п­равени иден­тификацион­ните номера. Борис­лав Въл­чев също укривал части от отнетите автомобили, за което предос­тавял соб­с­т­вения си автомобил. В него натовар­вал демон­тираните части от отк­рад­натите автомобили и ги премес­т­вал от един гараж в друг, където били складирани автомобилни части от отнетите превозни сред­с­тва с цел пос­лед­ващата им продажба.