Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Моето виждане е за фундаменталната промяна в методиката, каза социалният министър

Рефор­мата в ТЕЛК е приоритетна за новото правител­с­тво, каза социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков в ефира на БиТиВи.

В петък пар­ламен­тът прие решение, с което задъл­жава Минис­тер­с­тво на труда и социал­ната политика да пред­с­тави кон­цеп­ция за рефор­мата в ТЕЛК в срок до 31-ви октом­ври.

“Моето виж­дане за фун­дамен­тал­ната промяна в тази реформа е първо промяна в методиката на оценка на загубената работос­пособ­ност. Сега методиката стъпва само на кон­с­татираните фун­к­ционални дефицити при човека спрямо здравия човек, тоест колко те са намалени.

Когато има степен на загубена работос­пособ­ност 50% и повече автоматично получава инвалидна пен­сия, независимо дали лицето може да работи, дали има запазена работос­пособ­ност, дали трябва да се прек­валифицира, за да може да продължи да работи“, обясни Пет­ков.

Той бе категоричен, че по въп­роса за необ­ходимостта от промяна на методиката има съг­ласие.

“Второто, което според мен трябва да се нап­рави, е едно инс­титуционално укреп­ване на тази дей­ност. Тук има раз­лични варианти. В доста дър­жави оцен­ката на работос­пособ­ността се прави от осигурител­ните институти.Това е модел, който се комен­тира и в нашата страна“, посочи минис­тър Пет­ков.

На въп­роса дали точно това е правил­ният начин той заяви, че не може да ангажира дебата с лич­ното си мнение. “Това е въп­рос, който ще се решава от много страни. В решаването на този въп­рос приоритетна роля има Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, Минис­тер­с­тво на труда, организациите на хората с увреж­дания. Нашата цел е до есента - до края на месец октом­ври, този ангажимент вече е записан в решение на Народ­ното съб­рание, да бъде готова кон­цеп­цията за реформа в модела на екс­пер­тизата, защото върху тази екс­пер­тиза се базират всички права, които лицата с увреж­дане имат. Те искат да има екс­пер­тиза и индивидуална оценка, която да бъде съот­вет­с­т­ваща на неговите пот­реб­ности“, каза още Бисер Пет­ков.