БСП за България внася искане правителството да обезщети пострадалите от наводненията

БСП за България внася искане правителството да обезщети пострадалите от наводненията

Ръковод­с­т­вото на БСП се срещна преди ден с кметове от цялата страна. Бяха обсъдени проб­лемите на общините с навод­ненията, със­тоянието на общин­с­ките пътища, общин­с­ките бол­ници, такса битови отпадъци. “Дър­жавата върви след проб­лемите и ги решава на парче“, заяви кметът на Садово по повод пос­лед­ните навод­нения. ПГ на БСП за Бъл­гария ще внесе в пар­ламента въп­роса за обез­щетение на земедел­с­ките произ­водители. Кметовете раз­к­ритикуваха и акцията на правител­с­т­вото за връщане на учениците в училищата. Според тях тя е пълен провал — “бяха в училище една сед­мица и пак избягаха“. Присъс­т­ващите споделиха и, че се заобикаля закона за бюджета и се раз­дават пари с пос­танов­ление на кметове от ГЕРБ и ДПС. По този повод народ­ните пред­с­тавители от левицата внесоха решение Смет­ната палата да нап­рави проверка за тези раз­ходи на правител­с­т­вото. Ръковод­с­т­вото и кметовете обсъдиха още визията на БСП, която ще бъде пред­с­тавена на 21 юли и в която политиките за регионите заемат с5ъществено място.