Напрежение пред съда в Търговище след катастрофа

Напрежение пред съда в Търговище след катастрофа

Десетки жители на Тър­говище излязоха на протест пред Съдеб­ната палата вчера с искане за справед­ливо наказание на 49-годишния пиян шофьор, който в петък блъсна момче и момиче с мотор. Хората се опасяват, че винов­никът, който е служител на “Съдебна охрана“ и брат на бив­шия шеф на мес­т­ната Облас­тна дирек­ция на МВР, ще се измъкне и случаят ще бъде потулен. Недовол­с­т­вото бе под мотото “Стига с тези чадъри“, а протес­тиращите сложиха чадъри и каски на стъл­бите пред входа на Съдеб­ната палата. Той е вечно пиян, вечно дрогиран, пос­тоянно прави такива нарушения и никога не е наказ­ван, защото брат му беше шеф на полицията. Страх ни е да не се пок­рият неща, свър­зани със след­с­т­вието, обясни пред Би Ти Ви бащата на мом­чето. Нас­тояваме за справед­ливост. Искаме да се проведе обек­тивен процес, който. Искаме законите да се спаз­ват. Имаме съм­нения, че всичко ще се прик­рие. Със­тоянието на сина ми е стабилно, но момичето е с по-сериозни травми. Тя претърпя пър­вата операция. Всичко щеше да бъде потулено, ако не бяхме дали глас­ност и не се бяхме организирали във Фейс­бук. Не ни е страх!, комен­тира и май­ката на мом­чето. Протес­тиращите хвър­ляха стотинки пред вратата на Съдеб­ната палата, а един от демон­с­т­ран­тите счупи стъкло на вход­ната врата. Меж­дув­ременно от Район­ната прокуратура в Тър­говище съоб­щиха, че служителят на “Съдебна охрана“ е задър­жан за 72 часа и са му пов­диг­нати обвинения. Катас­т­рофата е станала в петък, 2 ноем­ври, около 14,15 часа. На двойно неп­рекъс­ната линия на път­ното платно Вален­тин П. решил да нап­рави обратен завой с лич­ния си автомобил. След като не успял, дал на задна предавка. Следва сблъсък с мотор, с който пътуват момче на 16,5 години и 18-годишно момиче. След удара мотоцик­летът се отк­лонява и нас­тъпва челен удар в нас­рещно движещ се автомобил, припомня Би Ти Ви.