Не глобяват джипитата, ако пациентите не идват на преглед

Не глобяват джипитата, ако пациентите не идват на преглед

Лич­ните лекари няма да бъдат сан­к­ционирани, ако пациен­тът не се яви на профилак­тичен прег­лед, се посочва в позиция на НЗОК, цитирана от БТА. В Закона за здравето е рег­ламен­тирано, че който не се яви на задъл­жителен профилак­тичен медицин­ски прег­лед, изс­лед­вания или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при пов­торно неявяване — от 100 до 200 лв., припом­нят от прес­служ­бата. От НЗОК обмис­лят начини за стимулиране на пациен­тите да се пол­з­ват от правото си на профилак­тичен прег­лед. Едва около 38 на сто от хората на въз­раст над 18 години посещават лич­ния си лекар за профилак­тика, зап­латена от НЗОК, допъл­ниха още от НЗОК . Пред­вижда се инфор­мационна кам­пания за повишаване на знанията на здрав­ноосигурените за дей­нос­тите, които извър­ш­ват общоп­рак­тикуващите лекари и лекарите специалисти от извън­бол­нич­ната медицин­ска помощ за превен­ция на тежки социал­ноз­начими заболявания. Здрав­ният минис­тър пред­лага освен глоба, хората, които пропус­кат прег­леда, да имат по-висока здравна вноска, както и да плащат повече за някои дей­ности.