БСП: С проверката на пътищата се борим с корупцията

Искаме европейска лицен­зирана лаборатория да нап­рави изс­лед­вания на пътищата, но с раз­решението на АПИ. Провокирани сме за тази проверка от многото оплак­вания на строители на пътища, от док­лада на депар­тамента в САЩ, според който в Бъл­гария се краде твърде много от големите инф­рас­т­рук­турни проекти и от трагедията в Своге. Това не е само нашата борба с коруп­цията, а и опит да се нап­рави и превен­ция.” Това каза пред БТВ Христо Проданов от БСП. Той уточни, че БСП е поис­кала провер­ката да е в кон­к­ретни учас­тъци, които са били пус­нати в екс­п­лоатация през пос­лед­ните 5 години, за да няма оправ­дание, че е налице износ­ване на асфалта. Христо Проданов добави, че не е нор­мално обяс­нението, че заради студа през зимата и жегата през лятото, се руши новоиз­г­радената пътна нас­тилка, защото и в съсед­ните страни, като Румъния, Сър­бия, Гър­ция и Тур­ция, климатът е близък до нашия, но такива ежегодни ремонти на пътища няма. гаран­ции по сдел­ката, но до ден днешен такава не е дадена, защото било „бан­кова тайна”.