Ще намерят ли медиите в Русия и Европа общ език?

Изк­лючително интерес­ната в наши дни тема „Русия и Европа: актуални проб­леми на съв­ремен­ната меж­дународна жур­налис­тика” прив­лече на 8 ноем­ври в Рус­кия културно-информационен цен­тър екс­перти, дип­ломати, пред­с­тавители на общес­т­вени организации, жур­налисти (за раз­лика от други събития това бе уважено от солиден брой колеги от бъл­гар­с­ките медии). Форумът бе организиран от списание „Меж­дународ­ная жизнь”, издавано с под­к­репата на Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи на РФ, и от рус­ката Федерална аген­ция по печат и масови комуникации.

Кон­ферен­цията с тази тема се провежда в раз­лични градове на Европа. За този, седми поред форум, София е изб­рана не случайно – поводите са наис­тина зас­лужаващи внимание – 140 години от Освобож­дението на Бъл­гария от тур­ско роб­с­тво и 140 години дип­ломатически отношения Русия–България (през идната година).

Като своего рода домакин на кон­ферен­цията извън­ред­ният и пъл­номощен пос­ланик на Русия у нас Анатолий Макаров привет­с­тва учас­т­ниците, Татяна Наумова, зам.- ръководител на Федерал­ната аген­ция по печат и масови комуникации прочете привет­с­т­вие от ръководителя на ведом­с­т­вото Михаил Сес­лавин­ски. С док­лад в кон­ферен­цията се включи и пред­с­тавителят на Минис­тер­с­т­вото на Вън­ш­ните работи на РФ А. Бикан­тов – ръководител на прес­цен­търа, зам.-директор на Депар­тамента по инфор­мация и печат.

В словото си глав­ният редак­тор на сп. „Меж­дународ­ная жизнь” Армен Оганесян, пред­седател на кон­ферен­цията, под­черта ней­ната важ­ност: „Въз­мож­ността за отк­рит диалог между пред­с­тавителите на медиите днес е много важен инс­т­румент за съз­даването на меж­дународни връзки между Русия и Европа. Днес, когато на разни рав­нища на панев­ропейс­ките връзки тол­кова не им дос­тига раз­биране и готов­ност за озд­равяване на отношенията, нашата кон­ферен­ция е важна стъпка в укреп­ването на професионал­ните критерии на меж­дународ­ната жур­налис­тика”.

Руски, бъл­гар­ски и екс­перти от Гер­мания, Италия, Словакия, Чехия и Сър­бия учас­т­ваха в две кръгли маси: „Европейс­ките медии – източ­ник на „сен­зационни” новини за Русия” и „Съв­ремен­ната меж­дународна инфор­мация – национални и националис­тически медии”.

Манипулациите в отразяването на дейс­т­вител­ността в Русия, русофоб­с­т­вото, инфор­мацион­ните и хиб­рид­ните войни, медиите и ролята им в европейс­ката сис­тема за сигур­ност, геополитиката, идеологията и фей­ковите новини, светов­ната криза в жур­налис­тиката бяха само част от крат­ките, но раз­нооб­разни и интересни док­лади.

Медиите като инс­т­румент на хиб­рид­ната война срещу Русия” – с този док­лад в кон­ферен­цията учас­тва и проф. Свет­лана Шарен­кова, издател на вес­т­ниците „Русия днес” и „Земя”.

Пър­вата кон­ферен­ция „Русия и Европа: актуални проб­леми на съв­ремен­ната меж­дународна жур­налис­тика” е проведена през ноем­ври 2011 г. в Париж.