Проф. Искра Баева: Октомврийската революция създаде нужната алтернатива на капитализма

Проф. Искра Баева: Октомврийската революция създаде нужната алтернатива на капитализма

Пос­тиженията на запад­ните социални дър­жави нямаше да са въз­можни без Октом­в­рийс­ката революция в Русия и съз­дадената от нея алтер­натива на капитализма, как­вато пред­с­тав­ляваше СССР. Такова мнение изрази в предаването „12+3“ по БНР историкът проф. Искра Баева по повод 101-вата годиш­нина от 7 ноем­ври 1917, когато бол­шевиките взимат властта в Русия.

Като всяка голяма революция, Октом­в­рийс­ката оставя своите пос­лед­с­т­вия и поуки за бъдещето. Не бива да заб­равяме, че Октом­в­рийс­ката революция е опит за изг­раж­дане на социално справед­лив свят с методи, които не могат да го осигурят. Насилието дава своите отровни плодове и унищожава и най-светлите идеи“, смята Баева.

Октом­в­рийс­ката революция съз­дава алтер­натива на гос­под­с­т­ващата капиталис­тическа сис­тема, която я кара да се съоб­рази със социал­ните пос­тижения или поне със социал­ната пропаганда на СССР“, допълва историкът.

Според нея след събитията в края на 80-те и началото на 90-те изчезва кон­курен­цията на меж­дународ­ната сцена, с което се връщат и „старите порядки“ на капитализма.

Винаги за човечес­т­вото е добре да има алтер­нативи, които се борят, и в тази борба успяват да реализират поне някакви човешки цели“, заяви Баева.

Според нея самата Октом­в­рийска революция има по-голяма цел от взимането на властта в Русия.

Бол­шевиките и Ленин взимат властта с определена цел – да реализират идеите на Маркс. Но самият Ленин не смята, че това може да стане в условията на социално изос­таналата Русия, а иска това да събуди революция там, където тя трябва може да стане – в раз­витите Западни дър­жави“, раз­каза Баева.

По-късно Ленин се опитва да се върне към определени капиталис­тически прак­тики чрез неговата Нова икономическа политика в рам­ките на СССР, но този курс е прекъс­нат от Сталин.