Президентът: Протестите ни връщат достойнството като граждани

Президентът: Протестите ни връщат достойнството като граждани

Оставка в момент на рас­тящи цени, инф­лация и увеличаваща се прес­тъп­ност не е решение, а абдикация от отговор­ност. Това заяви президен­тът Румен Радев пред жур­налисти в Кар­лово ден, след като хиляди се вдиг­наха на протест срещу лошите условия за живот в цялата страна, предаде БТВ.

В края на миналата сед­мица той отново атакува управ­ляващите със свое обръщение, като в отговор беше обвинен, че под­с­т­рекава към събаряне на влас­товия ред. Как отговори той: „Обединител не мога да става на неп­рав­дата, не мога да ставам обединител на политически пар­тии, аз съм обединител на бъл­гар­с­кия народ и съм длъжен да изразявам неговите притес­нения и неговите надежди”.

Протес­тите въз­в­ръщат дос­тойн­с­т­вото на бъл­гарите като граж­дани. Властта наказва граж­даните за бед­ността. Гласът на граж­даните, тех­ните болки и тревоги, не са чути. Ако няма една чуваемост, ако продъл­жават изяв­ления ароган­тни и цинични, закономерно е тези протести да продъл­жат”, под­черта президен­тът.

Властта трябва да знае, че отказът от управ­ление и бяг­с­т­вото от управ­ление пос­тавя морал­ната прег­рада пред амбицията да искаш властта отново. Очак­вам пар­ламен­тът и правител­с­т­вото да посочат изход от тази ситуация”, под­черта дър­жав­ният глава.