Синдикатът на полицията подкрепя протестиращите граждани

Синдикатът на полицията подкрепя протестиращите граждани

Заставаме зад всеки български гражданин, който със законни средства защитава правото си на по-добър живот, се казва в документа на униформените служители

Син­дикал­ната федерация на служителите на МВР под­к­репи протес­тите в специална дек­ларация, изп­ратена до организаторите на недовол­с­т­вото от високите цени на горивата, вдигането на зас­т­рахов­ката „Граж­дан­ска отговор­ност“, по-високия налог за старите автомобили и др.

Зас­таваме зад всеки граж­данин, който защитава правото си на по-добър живот, се казва в документа. Позицията се раз­п­рос­т­ранява масово и в социал­ните мрежи, комен­тира Епицен­тър. Дек­ларацията на син­дикатите е приета през уикенда, вед­нага след като започ­наха масовите шес­т­вия в раз­лични градове на страната. Син­дикатите във вът­реш­ното минис­тер­с­тво бяха двигател на протес­тите на МВР-служители за по-високи зап­лати и по-добри условия на труд. Въз­наг­раж­денията им бяха повишени на старта на бъл­гар­с­кото Европ­ред­седател­с­тво, след като на бил­бор­дове в София те инфор­мираха чуж­дите гости на анг­лийски език за зап­лати от 340 евро в МВР, припомня инфор­мацион­ния сайт.

Като служители в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи законът ни заб­ранява да изразяваме политически прис­т­рас­тия и антипатии, заб­ранява ни пуб­лично да даваме оценка на политически фор­мации – били те на власт или в опозиция, пише в дек­ларацията на полицейс­ките син­дикати до организаторите на протес­тите. Има обаче и друг закон – Божия. Според него неот­менно право на всяко човешко същес­тво е да се бори за по-добър живот, обяс­няват унифор­мените служители на реда. Щас­т­ливи сме, че днес за нас тези два закона не влизат в кон­ф­ликт. Защото и двата закона не само ни поз­воляват, но и ни задъл­жават да зас­танем до всеки граж­данин, който със законни сред­с­тва защитава правото си на по-добър живот. И под­чинявайки на повелята им, ние Ви под­к­репяме във всички ваши законни дейс­т­вия, насочени към подоб­ряването на живота на бъл­гарите. С пожелание за успех завър­шва дек­ларацията на полицейс­ките син­дикати до недовол­ните от живота си бъл­гари.