Протестите в София и Перник продължават

Протестите в София и Перник продължават

Протес­тите в София и Пер­ник продъл­жават. Следобед пред Минис­тер­с­кия съвет започва втора демон­с­т­рация срещу високите цени се организира от пар­тия “Въз­раж­дане“. За час по-късно бе нас­рочен поред­ният протест на май­ките на деца с увреж­дания, които нас­тояват за остав­ката на вицеп­ремиера Валери Симеонов. В Пер­ник протес­тиращите срещу бед­ността, високите цени на горивата и данъците се съб­раха на кръговото кръс­товище в квар­тал “Изток“.

Събитието беше обявено в социал­ната мрежа и под нас­лов “Да зат­ворим магис­т­рала!!!“.