Свършиха противогрипните ваксини у нас

Свършиха противогрипните ваксини у нас

Свър­шиха противог­рип­ните вак­сини, договорят още 7000 дози, съобщи глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев, съоб­щава Трафик­нюз. Оказва се, че имунизациите лип­с­ват от пазара от две сед­мици. В аптеч­ната мрежа са били раз­п­рос­т­ранени 130 000 дози както обик­новено, но те са се оказали недос­татъчни. Тър­гов­ците ги внасят на база на кон­сумацията от предишни години. Единият дис­т­рибутор този сезон намали броя на вак­сините с 20 000, а другият пък съот­ветно ги увеличи с 10 000 и така отново се раз­п­рос­т­раниха около 130 000, както обик­новено. Въп­реки че у нас традиционно се имунизират около 2% от населението, явно тази година има по-голям интерес, комен­тира глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор д-р Ангел Кун­чев, цитиран от аген­ция КРОСС. Той уточни, че здрав­ното минис­тер­с­тво се е договорило с един от произ­водителите да бъдат вкарани допъл­нително 7000 дози от други пазари, които обаче, според него, ще свър­шат от аптеч­ната мрежа за отрицателно време. Все още в страната няма случаи на грип, стана ясно от глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор. Кун­чев допълни и че обс­танов­ката след регис­т­рираните случаи на хепатит А у нас вече се нор­мализира и заради вак­сините до около месец проб­лемът ще бъде решен. От своя страна пък шефът на педиат­рич­ното отделение в Инфек­циозна бол­ница в столицата доц. Атанас Ман­гъров комен­тира, че пикът на болестта е бил юли-август, когато на ден при тях са пос­тъп­вали по 23 деца.