Повече полиция по влаковете обеща БДЖ

Повече полиция по влаковете обеща БДЖ

Полицейс­кото присъс­т­вие във влаковете ще бъде засилено, заявиха пред „Нова телевизия” от отдел “Превозна дей­ност“ на БДЖ вчера. След убийс­т­вото на гара Вакарел се пред­вижда повече полицейски служители да следят за реда в опас­ните влакове, които се движат в ран­ните и къс­ните часове на денонощието. Нюз.бг. припомня, че в петък 50-годишен мъж беше намуш­кан смър­тоносно след отп­равена забележка към други път­ници. За убийс­т­вото бяха задър­жани двама души — брат и сес­тра от Ихтиман. Начал­никът на отдел “Превозна дей­ност“ Анатоли Атанасов обясни, че преди влизането в сила на всеки нов график за движението на влаковете, регионал­ните струк­тури на БДЖ инфор­мират за проб­лем­ните влакове. От отдела уведомяват жан­дар­мерията, за да се осигури пат­рул във вагоните. Очаква се на среща с жан­дар­мерията, на която да се обсъди засил­ването на полицейс­кото присъс­т­вие по линията София-Пловдив.

Атанасов обясни, че за пос­лед­ните 56 години има само един подобен случай и припомни инцидент от 5 ноем­ври в бър­зия влак София-Бургас, при който отново беше ранен път­ник.

Според него е важно при инцидент да се уведоми пер­соналът на влака, защото служителите са обучени и знаят как да реагират. Атанасов под­черта, че и тази година превоз­ният пер­сонал ще премине през обучение за адек­ватно поведение в критични ситуации и призова хората да сиг­нализират за кон­ф­ликти на 112. Той допълни, че билетите, които закупуват път­ниците, гаран­тират тях­ната сигур­ност. “През пос­лед­ните две години положените усилия на дружес­т­вото дават резул­тати и все повече път­ници са редовни и пол­з­ват билети, увери начал­никът. Запитани, пътуващите пот­вър­диха, че във влака често избух­ват скан­дали. Те са категорични, че полицейс­кото присъс­т­вие е задъл­жително.