Опасна детска градина в Черноморец

Опасна детска градина в Черноморец

Кой допуска деца да учат в сграда, която е пред разруха и пропадане?

Деца учат в дет­ска градина пред раз­руха, би тревога репор­таж по „Нова телевизия”. От години стените на един­с­т­веното дет­ско заведение в Чер­номорец са напукани, а учители и родители очак­ват всеки момент сградата да пропадне. От сним­ките, които зрители изп­ратиха, се вижда почти 4-сантиметрови пук­натини в основите на сградата. Отвън обаче дет­с­ката градина изг­лежда добре и не дава никакви приз­наци за лошото със­тояние отвътре. Тя е строена през 1977 г., а през 1998 г. е правен основен ремонт, когато е пригодена и за дет­ско учебно заведение. Сградата обаче не отговаря на изис­к­ванията за безопас­ност. Когато в една сграда се обучават деца, тя трябва да бъде сигурна и здрава. Преди извес­тно време се наложи родители да помог­нат с премес­т­ването на мебели в градината. Дирек­тор­ката ни беше споменала за проб­лема, но ние не го бяхме виж­дали. Когато дой­дохме да помог­нем ни стана ясно какво всъщ­ност се случва на пър­вия етаж, раз­каза май­ката на едно от децата Анита Стоянова. Тя допълни, че децата се обучават на втория етаж, защото на пър­вия положението е трагично. Родителите предуп­редиха още, че от 2 години общината е уведомена за случая, но досега решение няма. Те смятат, че трябва да се вземат мерки преди да е станал инцидент, комен­тира аген­ция КРОСС. Отк­рихме пук­натини при раз­мес­т­ване на мебелите през 2016 г. за мон­тиране на интерак­тивна дъска. Сиг­нализирахме на общината. Тогава бяха само пук­натини. От общината дой­доха на оглед и говорихме за ремонт. С течение на времето, процепите рас­тяха, раз­каза дирек­торът на дет­с­ката градина „Дел­финче” в Чер­номорец Галина Хрис­това. С док­ладна от кметицата от есента на 2017 г. община Созопол работи по проб­лема. Комисия доказа, че кон­с­т­рук­тивно сградата е годна за обитаване. Един­с­т­вено има вът­решни прег­радни стени и нас­тилка, които трябва да бъдат ремон­тирани, заяви пред­с­тавителят на Община Созопол Хрис­тов. Той допълни, че ремон­тът ще започне около средата на месец декем­ври. Кметът на Чер­номорец Добри Доб­рев заяви, че е сигурен, че скоро общината ще намери изход.