Корнелия Нинова: Правителството създава нестабилност. Оставка!

Корнелия Нинова: Правителството създава нестабилност. Оставка!

Управляващите живеят в паралелна реалност, изтъкна Петър Кънев от левицата

Нищо в дър­жавата не върви, затова няма да крепим кворума на такова мнозин­с­тво. Няма да се регис­т­рираме!”.

Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на брифинг в цен­т­ралата на пар­тията, цитирана от сайта „Епицен­тър”.

“Правител­с­т­вото на Бойко Борисов с решенията и дейс­т­вията си съз­дава нес­табил­ност в дър­жавата, нес­табил­ност на инс­титуциите, в цели сис­теми. Нищо не работи, така както трябва. Нито здрав­ната сис­тема, нито образователна. Най-малко социална сис­тема, а също и областта на икономиката. Това правител­с­тво е вредно, дър­жавата върви надолу. Тази нес­табил­ност трябва да се спре и да се започне да се гради. Ние виж­даме ней­ното спиране чрез остав­ката и пред­с­рочни избори“, изложи аргумен­тите на чер­вените лидерът на БСП

Мнозин­с­т­вото на ГЕРБ, „Обединени пат­риоти“ и „Воля“, които ги под­к­репят е вредно, защото приема лобис­тки закони, в интерес на олигарси, приема закони, които удрят бед­ните и сред­ната класа с нови и нови данъци. В парадокса сме уж най-социалния бюджет да предиз­вика социални протести и бун­тове“, каза Нинова и под­черта, че става въп­рос за два паралелни свята — този в тех­ните пред­с­тави и думи и реал­ният навън.

Кабинетът удря бед­ните и сред­ната класа с нови данъци, посочи лидерът на БСП.

Всякакви нови фор­мати на ново правител­с­т­вото в рам­ките на този пар­ламент за нас са невъз­можни, категорична е Кор­нелия Нинова. Социалис­тите ще се вър­нат в пленар­ната зала при регис­т­рацията на кворума в след­ните случаи: отмяна на данъка за старите коли, намаляване на ДДС на храни и лекар­с­тва, преиз­чис­ляване на пен­сиите, семейно подоходно облагане, намаляване зап­латите на политиците.

Нямаме общи планове с президента Радев да сваляме кабинета на Борисов, посочи лидерът на БСП в отговор на обвиненията от страна на ГЕРБ. Румен Радев е най-последователният човек, когото поз­навам и най-дисциплитираният, бе категорична Нинова.

Той просто е верен на себе си, на убеж­денията си, добави тя.

Смятам, че истин­с­ката оценка трябва да се дава на тази плос­кост за всеки политик, не само за президента. Обещал — изпъл­нил или обещал – отмет­нал се.

Президен­тът Радев може да бъде образец за всеки политик. Той е верен на себе си, на убеж­денията си

“, допълни още тя.

Попитана дали БСП е готова за пред­с­рочни избори, Нинова отговори: “Не се притес­няваме от пред­с­рочни избори. Колко сме готови, ще кажат хората, когато гласуват“. Част от нещата, които те искат, ние правим в пос­лед­ните две години неот­к­лонно — справед­ливи доходи, махане на плос­кия данък, преиз­чис­ляване на пен­сиите. Вяр­вам, че рано или късно те ще видят, че пред­с­тав­ляваме тех­ните искания, завърши Нинова.

Страната влиза в пер­манен­тна политическа социална криза. Тази криза можеше да бъде пред­с­казана. Ние наб­людаваме финал­ните гър­чове на един режим, чиито край е абсолютно закономерен.  Кризата е и политическа. Начело на страната са инс­талирани хора, които, освен всичко останало, са и неком­петен­тни в сферите, в които работят”, комен­тира от своя страна депутатът от левицата проф. Иво Хрис­тов при пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария” в Бур­гас. Според него демог­раф­с­кият срив означава катас­т­рофа на страната, като цяло. „Често обичам да каз­вам, че  всеки има право на соб­с­т­вено мнение, но никой няма право на  соб­с­т­вени факти. През пос­лед­ните години ние сме свидетели на  соб­с­т­вените факти на управ­лението, което в момента е на власт — колко красиво и добре живеем”, посочи народ­ният пред­с­тавител Петър Кънев и добави: „Затова темата, която основно пов­дигаме, е неравен­с­т­вото. Бъл­гария върви с все по-бързи тем­пове на неравен­с­тво сред населението”. Сред пред­ложенията, които бур­газ­лии нап­равиха пред народ­ните пред­с­тавители са: да се включи в документа Бур­гас, както и раз­витието на района Странджа-Сакар. Хората комен­тираха , че и кул­турата е в много тежко със­тояние и трябва и за нея да се помисли.