Порожанов: 62% от стоките в петте най-големи търговски вериги у нас са на български производители

Порожанов: 62% от стоките в петте най-големи търговски вериги у нас са на български производители

62 % от стоките в петте най-големи тър­гов­ски вериги у нас са на бъл­гар­ски произ­водители, съобщи минис­търът на земеделието Румен Порожанов. Пред­с­тои да се уточ­нят помощите за бранша за съх­ранение и преработка на плодове и зелен­чуци, допълни още той. От началото на след­ващата година ще отворим дър­жавна помощ за 50% пок­риване на раз­ходите по сер­тификация, които за по-малките произ­водители понякога са проб­лем. До 60 000 лв. ще бъде помощта за покупка на малки ман­дри, така че да могат организации на произ­водители и произ­водители да съз­дават свои продукти.В момента сме уточ­нили парамет­рите за мал­ките кланици, за доилни апарати — да нап­равим помощ, там, където наис­тина мал­ките произ­водители все още нямат тази въз­мож­ност. Работим с асоциацията на плодове и зелен­чуци да сер­тифицираме и помощи за съх­ранение и преработка на определени цен­т­рове — хладилни, съх­ранение, малко преработ­вателни, когато се получи една по-голяма реколта — дали ще е на череши, или нещо друго — извед­нъж се появява проб­лем, заяви още земедел­с­кият минис­тър пред БНР вчера.