Майките към премиера: Вие ни излъгахте и ни се подигравате!

Майките към премиера: Вие ни излъгахте и ни се подигравате!

Май­ките на деца с увреж­дания от инициативата “Сис­темата ни убива“, пуб­ликуваха протес­тно отворено писмо до пред­седателя на Народ­ното съб­рание, премиера, минис­т­рите на финан­сите и на социал­ната политика, омбуд­с­мана и медиите, съобщи „Епицен­тър”. В него те заявяват, че отново са излъгани, а след вчераш­ното заседание на социал­ната пар­ламен­тарна комисия е станало ясно, че законът за лич­ната помощ по думите им е “осакатен до 100% инвалидизация“. 

Според протес­тиращите майки, е извър­шена под­мяна на тек­с­тове и законът ще влезе в сила без да има финан­сов ресурс за неговото прилагане. Това ще доведе до дис­к­риминация и списъци на чакащи за лична помощ, алар­мират май­ките. 

В лично обръщение към премиера Бойко Борисов и финан­совия минис­тър Владис­лав Горанов, май­ките заявяват: “Освен че ни излъгахте отново, Вие ни се подиг­равате“. 

Ето какво пишат още май­ките на деца с увреж­дания: 

“Но не само на нас, май­ките от инициативата „Сис­темата ни УБИВА“. Осъз­навате ли, че се подиг­равате с 700 000 ваши сънарод­ници и с тех­ните близки, които, ако ги сложим средно по двама души на един човек с увреж­дане, ще излезе, че се подиг­равате с около 2 100 000 бъл­гар­ски граж­дани! Всъщ­ност, подиг­равате се на целия народ! 

Ясно показахте, че нямате капацитет да взимате управ­лен­ски решения! Време ви е да си ходите, гос­пода! Завинаги, в мир!“