Гечев: Слугинажът на ГЕРБ доведе до това да молим Турция да ни пусне газ

Гечев: Слугинажът на ГЕРБ доведе до това да молим Турция да ни пусне газ

Слугинажът на бъл­гар­с­ките управ­ници доведе до това да клечим пред тур­с­кото правител­с­тво, за да ни пусне газ. Противно на интересите на бъл­гар­с­кия народ губим милиарди. Защо само бъл­гар­с­ката дър­жава да не може да учас­тва в ядрен проект? Всички други си защитават икономичес­ките интереси, за раз­лика от нас“. Това заяви проф. Румен Гечев от БСП по повод раз­витието на проекта „Тур­ски поток”

Цената на бъл­гар­с­кия слугинаж на нашите управ­ници е изк­лючително голяма. Проек­тът „Белене“ е заложен от 80-те години, вече сме 2018 г. Другите страни и народи си отк­риват други реак­тори. Г-н Борисов обикаля други страни и реже ленти на други големи обекти в Тур­ция. А нашия обект той вед­нъж го нарича „прек­расен енер­гиен обект“, след това го нарича „гьол в Белене“. Сега май ще се окажем в ситуация, в която бъл­гар­с­кият премиер ще изп­рати телег­рама на новата тур­ска ядрена цен­т­рала от „гьола в Белене“ или ще поз­д­рави г-жа Мер­кел за вторите две тръби от Русия към Гер­мания за газоп­ровод, докато беше убит „Южен поток“. Вместо с „Южен поток“ ние да подаваме газ към Тур­ция, ние да взимаме тран­зит­ните такси и да имаме стратегическо предим­с­тво, слугинажът на бъл­гар­с­ките управ­ници доведе до това, че ние сега ще клечим на тръбата да чакаме газта през Тур­ция“, комен­тира депутатът темата за големите енер­гийни проекти и какво ще се случи с „Тур­ски поток“.

Според него това, че не сме изпъл­нили изис­к­ванията на Европа, е оправ­дание на управ­ляващите. Той посочи, че причината е, че Вашин­г­тон си има стратегически интереси през Брюк­сел и че са „натис­кали“ бъл­гар­с­кото правител­с­тво като най-слабо звено в Източна Европа. Депутатът каза, че Меж­дународ­ната атомна аген­ция е тази, която може да даде лиценз за строител­с­тво на АЕЦ „Белене“, а не Еврокомисията.