Делегация от китайската провинция Фудзиен гостува на БСП – София

Делегация от китайската провинция Фудзиен гостува на БСП – София

Пред­седателят на БСП — София Калоян Пар­гов пос­рещна китайска делегация от провин­ция Фуд­зиен в цен­т­ралата на столич­ните социалисти. Гос­тите са на официално посещение в Бъл­гария по повод инициативата “Един пояс, един път“. Калоян Пар­гов, общин­с­кият съвет­ник от БСП Борис Цвет­ков и пред­седателят на социалис­тите в “Красна поляна“ Евгений Белий раз­говаряха с генерал­ния дирек­тор на Депар­тамента по меж­дународни отношения на провин­ция Фуд­зиен Тиан­мин Ванг и със заместник-кмета на град Нан’ан Джан­сял Хун. Целта на посещението на 14-членната делегация от провин­цията, която се намира на югоиз­точ­ното крайб­режие на Китай, е да съз­даде кон­такти с Бъл­гария в сферата на икономиката и образованието. На територията на Фуд­зиен се намира най-чистият град в Китай — Сиамън, който е с население 2,64 милиона души, и раз­полага с широко прис­танище. Той е важен тран­с­пор­тен и тър­гов­ски цен­тър. Този град е домакин и на Китайс­кия национален панаир за инвес­тиции и тър­говия. Тиан­мин Ванг посочи, че интересът им е насочен към бъл­гар­с­кото биоземеделие, произ­вод­с­т­вото на розово масло и вино. “Договорихме се да работим в посока установяване на тесни връзки между универ­ситетите на територията на провин­ция Фуд­зиен и тези в София. Обсъдихме и въз­мож­ността за обмен на студенти. Комен­тирахме и икономически теми, свър­зани най-вече с присъс­т­вие на бъл­гар­ски стоки и услуги на китайс­кия пазар, по-специално в тях­ната провин­ция”, отбеляза Пар­гов, който допълни: „Бъл­гария има нужда от излаз на вън­шни пазари, а китайс­кият е доста прив­лекателен. Страната ни има с какво да се пред­с­тави на него от гледна точка на стоки и услуги“. На чисто политическа основа Калоян Пар­гов получи покана от Тиан­мин Ванг да гос­тува с бъл­гар­ска делегация на мес­т­ната организация на Китайс­ката комунис­тическа пар­тия в провин­ция Фуд­зиен.