П О К А Н А

НАЦИОНАЛ­НИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛ­ГАР­С­КАТА СОЦИАЛИС­ТИЧЕСКА ПАР­ТИЯ СОФИЙС­КИЯТ ГРАД­СКИ СЪВЕТ НА БСП БЪЛ­ГАР­С­КИЯТ АНТИФАШИС­ТКИ СЪЮЗ ФЕДЕРАЦИЯТА ЗА ПРИЯТЕЛ­С­ТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД ФОН­ДАЦИЯСЛАВЯНИПРЕД­С­ТАВИТЕЛ­С­Т­ВОТО НА РОС­СОТ­РУД­НИЧЕС­ТВО В БЪЛ­ГАРИЯ И РУС­КИЯТ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕН­ТЪР В СОФИЯ ВИ КАНЯТ НА ТЪР­ЖЕС­Т­ВЕНА ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ, ПОС­ВЕТЕНА НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖ­ДЕНИЕТО НА НАРОД­НАТА ГЕРОИНЯ ЦОЛА ДРАГОЙ­ЧЕВАВДЪХ­НОВЕН И ВСЕОТ­ДАЕН РАДЕТЕЛ ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО И БЪЛГАРО-РУСКО ПРИЯТЕЛ­С­ТВО И СЪТ­РУД­НИЧЕС­ТВО 7 ДЕКЕМ­ВРИ 2018 Г. ПЕТЪК, 18,00 ЧАСА РУСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕН­ТЪРГОЛЯМА ЗАЛА, УЛ. „ШИПКА“ № 34