Тома Томов: Китай е световен технологичен лидер, ще надделее над САЩ

Тома Томов: Китай е световен технологичен лидер, ще надделее над САЩ

Започва много дълъг процес, в който Китай ще над­делее над САЩ. Това каза в обзор­ното предаване на радио “Фокус“ политичес­кият наб­людател и депутат от БСП Тома Томов по повод срещата на президен­тите на двете глобални сили на форума на Г-20. Той уточни, че и в двете страни има хора, които помагат това да се случи – т.нар. „глобални милиар­дери“, които биха искали САЩ и Китай да решават кон­ф­лик­тите без тър­гов­ска война. „Китай никога няма да се под­чини на анг­лосак­сон­с­кия финан­сов капитал“, каза още анализаторът. „Не трябва да под­ценяваме интелекта на китайс­кото ръковод­с­тво. То ще си съз­даде дър­жавата, тя няма да има нищо общо с тази дър­жава, която искат да бъде американ­ците. Тя ще е съв­сем друга, тя ще е китайска дър­жава, социализъм с китайска специфика и което е най-важно – ръководителите на Китай няма да се под­чиняват на светов­ния глобален капитал“, каза още Томов. Той поясни, че Китай ще се бори да съз­даде икономика на високата принадена стой­ност, да запази кон­т­рола върху своите финанси и да догони военно САЩ до 20 години.  „Китай в най-скоро време ще бъде лидер в изкус­т­вения интелект“, прог­нозира депутатът от “БСП за Бъл­гария“.