Ананиев: Балове ще има след като мине фазата на разпространение

Ананиев: Балове ще има след като мине фазата на разпространение

Без живачни термометри в ясли и градини

Отварянето на дет­с­ките градини не означава, че епидемията е преминала. Всяка нова мярка трябва да бъде много добре анализирана, предуп­реди по БНТ здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев, след като преди ден беше взето решение за отваряне на дет­с­ките градини и ясли от 22 май. С минис­търа на образованието Красимир Въл­чев нес­лучайно сме написали указания, мерки в обем от 9 страници, които трябва да се спаз­ват в дет­с­ките градини и ясли, допълни Ананиев. Той комен­тира и мотивите да остане в сила заб­раната за провеж­дане на абитуриен­т­ски балове. Балове няма да има, тъй като има голямо струп­ване на хора, много емоционални моменти, неп­ред­видени кон­такти, които могат да доведат до раз­п­рос­т­ранение на вируса. Нямаме нищо против тези балове, но те ще се проведат след като мине фазата на раз­п­рос­т­ранение, уточни здрав­ният минис­тър. Относно инфор­мацията, че ще се изпол­з­ват живачни тер­мометри в дет­с­ките градини, Ананиев заяви, че ще се изпол­з­ват само елек­т­ронни, тъй като живач­ните са заб­ранени и са само спомен от миналото. В случай на заболял човек от пер­сонала на дет­с­ката градина, той вед­нага ще бъде заменен с друг, съз­дадена е необ­ходимата организация, категоричен е Ананиев. Той комен­тира и защо се е стиг­нало до тол­кова честа промяна на издаваните от него заповеди по време на извън­ред­ното положение. Категорично не мисля, че съм изпус­нал кон­т­рол. Ние искахме да пред­п­риемем най-адекватните мерки, за да предот­в­ратим раз­п­рос­т­ранението на това заболяване, обясни минис­търът. Работя прек­расно с щаба, ние винаги коор­динираме нещата. Не се чув­с­т­вам измес­тен по никакъв начин, защото ние сме неп­рекъс­нато заедно, категоричен е Ананиев. Щабът ще го има докато прецени министър-председателят, това ще бъде най-малко до края на извън­ред­ната епидемиологична обс­тановка — 14 юни, допълни още минис­търът.