Съветът по земеделие към БСП: Нужни са спешни мерки за възстановяване на българската гора

Съветът по земеделие към БСП: Нужни са спешни мерки за възстановяване на българската гора

Средствата за помощи в земеделието са недостатъчни и не могат да обхванат всички засегнати

В бюджета за 2021г., пред­ложен от управ­ляващите в сек­тор Земеделие не се наб­людава положителна промяна, особено в сегаш­ната кризисна обс­тановка“. Мнението е Свилен Атанасов, пред­седател на Съвета по земеделие, храни и гори към Национал­ния съвет на БСП.

И този Съвет започна своето фун­к­циониране, а на пър­вото му заседание бе нап­равена кон­с­татацията, че за поредна година при управ­лението на Борисов отделените сред­с­тва за помощи в земеделието са недос­татъчни и не могат да обх­ванат всички засег­нати.

Съветът по земеделие, храни и гори към Национал­ния съвет на БСП е един от 17-те, новос­фор­мирани съвети по инициатива на лидера на БСП Кор­нелия Нинова, които имат за цел да наб­людават и анализират работата на минис­тер­с­т­вата в бъл­гар­с­кото правител­с­тво и да я коригират с пред­ложения и политики в полза на хората.

Членовете на Съвета по земеделие акцен­тираха по време на пилот­ното си заседание и върху крайно недос­татъч­ните сред­с­тва, отпус­нати за съх­раняване и залесяване на горите. „С оглед на безог­лед­ната сеч през 11 годиш­ното управ­ление на Борисов, и все по-честите гор­ски пожари, бъл­гар­с­ката гора става все по-малка. Затова е нужно въз­с­тановяването й, за което правител­с­т­вото без­дейс­тва”, посочи пред­седателят.