Арестуваните данъчни вземали между 500 и 5000 лева

Прокуратурата обвини 11 човека след акцията в НАП вчера, каза ръководителят на спец­п­рокуратурата Иван Гешев. Данъч­ните вземали под­купи. Това е пър­вата и най-голяма група от данъчни служители, раз­к­рита от спец­п­рокуратурата и ГДБОП. Гешев обясни, че освен за под­купи част от данъч­ните ще бъдат обвинени и за пране на пари. От инс­пек­тори до начал­ници на сек­тори са арес­туваните. Данъч­ните вземали между 500 и 5000 лева в зависимост от биз­неса на тър­говеца и начина, по който изг­леж­дал обек­тът. Замес­т­никът на Гешев — Димитър Пет­ров, обясни, че за част от данъч­ните прокуратурата ще иска пос­тоянни арести. В домовете на арес­туваните са намерени около 300 000 лева и скъпи бижута. Ръководителите на екипи в НАП, освен че давали раз­пореж­дания как да бъдат проверявани тър­говци, дори вземали вещи от обекти, които не можели да си платят исканите пари. Така задоволявали битовите си нужди. На раз­с­лед­ващите съдейс­т­вали редица изнуд­вани за пари. Гешев гаран­тира, че прокуратурата няма да допусне тези свидетели да бъдат “натис­кани“. Дирек­торът на ГДБОП Ивайло Спиридонов обобщи, че елиминирането на тази група било много важно. Част от служителите на НАП имали за задача да получават нав­реме инфор­мация за антикоруп­ционни операции и да я предават на заин­тересовани лица. Говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова заяви, че в прокуратурата е пос­тъпил анонимен сиг­нал за депутата Димитър Гамишев. В него пишело всичко за историята на фир­мите на Гамишев. Арнаудова припомни, че след пуб­ликации в медиите прокуратурата се е активизирла и по отношение на евен­туално данъчно прес­тъп­ление.