МИЛОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА!

МИЛОСТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА!

В нея днес върлуват фирми с алчни икономически интереси. Никога досега тя не е била подлагана на такава варварска експлоатация

Наб­лижава Сед­мицата на гората. Вероятно и тази година ще бъде отбелязана вяло, както през пос­лед­ните години. Това показва отношението на управ­ляващите към жиз­неноваж­ните природни дадености. За пръв път в нашата история няма гор­ско ведом­с­тво. Има минис­тер­с­тво на земеделие и храни. Напос­ледък, от хор­ски срам, прикачиха и гори — цялата струк­тура, заради лобис­т­кия закон за горите, е порочна. Съз­дадени са най-добри условия за коруп­ционни прак­тики. В гората вър­луват фирми с комер­чески интереси. Никога досега гората не е била под­лагана на такава вар­вар­ска екс­п­лоатация. Ред­ното е в определените за сеч насаж­дения да се мар­кират и номерират дър­ветата. Да се изчисли запаса и да се пред­ложи на фир­мата, със съот­вет­ните задъл­жения. Добитата дър­весина да се рам­пира и след измер­ване от комисия да се екс­педира. Сега прак­тиката е такава: гор­с­кият чака колата с дър­весината на пътя. Окомерно измерва дър­весината, мар­кира я и освобож­дава колата. Откъде идва дър­весината и как е добита — пол­з­вателя си знае.

Освен това, поради

лик­видацията на голяма част от дър­воп­реработ­вател­ната ни промиш­леност

, ценна строителна дър­весина се похабява за дърва. Така на фир­мите им е по-изгодно да изнасят дър­вата в чуж­бина.

От гората трябва да се сече кол­кото прирас­тва. Отговорни фак­тори парадират, че се сече по-малко от прираста. Може и да е така, но по закон и по наука трябва да се сече върху цялата площ на насаж­дението. Сега, поради липса на трайни пътища, секат докъдето дос­тиг­нат. Въжени линии за труд­нодос­тъпни места не се пол­з­ват. Масово с бул­дозери се прекар­ват нерег­ламен­тирани пътища. Така се дренира поч­вата в насаж­денията и се влошава бонитета й.

Описаното дотук е по-малката беда. По-голямата беда и проб­лем е отг­леж­дането на гората.

През социалис­тичес­кото време бяха съз­дадени около двадесет милиона декара изкус­т­вени насаж­дения.

Бяха възоб­новени по естес­т­вен път милиони декари. Тези млади гори трябва да бъдат отг­леж­дани. През онова време, макар и недос­татъчно, отг­леж­дане се извър­ш­ваше. Проб­лемът е, че при най-младите гори няма добив и се налагат капиталов­ложения. Така, като не се отг­леж­дат (прореж­дат), насаж­денията рас­тат сгъс­тени и стават жер­тва на снеговали, снеголоми, вет­роломи и други бед­с­т­вия. При иглолис­т­ните тогава идват короядите. След изсъх­налите дър­вета нападат здравите и цели склонове се обез­лесяват. Това се вижда от пътищата, когато се преминава през такива гори. За тези неща се пише и говори, но почти нищо не се прави. Фир­мите нямат интерес да усвояват тази дър­весина. Ред­ното е, макар и глобално, да бъдат задъл­жавани да вър­шат и това, когато площите са по-големи.

Пак лобис­тки раз­поредби заб­раниха традицион­ната прак­тика населението да добива дърва от суха пад­нала маса. Така чичо от село с магарен­цето ще прибере тези дър­вета, от които фир­мите нямат интерес. Наложително е овлас­тените органи НЕЗАБАВНО да решат този въп­рос в интерес на гората.

Задъл­жителна прак­тика от векове беше иглолис­т­ната дър­весина да се обелва след отсичането. Дори в заводите имаше коробелачни машини, които белеха по-тънките материали. Това е от голямо значение за ограничаване на короядите.

Сега някоя „умна“ глава, лобис­тки, в улес­нение на фир­мите, отмени тази прак­тика.

Оставените, макар и за кратко, необелени материали в гората или в дворовете на пред­п­риятията, са отлична база за короядите. Това също трябва да се прек­рати. Сега младите лесовъди с млечни зъби отп­равят обвинения към нашето поколение лесовъди. Били сме свалили бора по-ниско в ареала и затова съх­нел. Не отчитат глобал­ното изменение на климата. Аз пък ще ги запитам с какво щяха да залесят южните опороени склонове?ще ги поканя да дой­дат в Етрополе, за да им покажа седем­десет­годишно бел­борово насаж­дение на 600 м над­мор­ска височина. Ще видят, че благодарение на извър­шеното отг­леж­дане, има бел­борова гора като на Юндола.

Сега почти не мар­кират и не залесяват. Нека пог­лед­нат и отг­леж­дат това, което са нас­ледили и да извър­ш­ват по-стриктен кон­т­рол в гората.

Напос­ледък се разиг­рават спараве и протести за някакви писти в Бан­ско. Не ги омаловажавам, но въп­росът за общото със­тояние на гората е много по-тревожен. Призовавам природозащитницити,2 Съюза на лесовъдите и органите по горите, както и Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите да пог­лед­нат сериозно със­тоянието на гората. Нека не лишаваме нас­лед­ниците ни от вода и въз­дух.

Пак ще кажа — гората е клонът, върху който стои човечес­т­вото! Разум­ният човек не сече този клон!

Христо Василев Хрис­тов

*Авторът е зас­лужил лесовъд