Вежди Рашидов с покана от специалния съветник на президента на Русия за визита в Болшой театър

Вежди Рашидов с покана от специалния съветник на президента на Русия за визита в Болшой театър

Михаил Швид­кой покани пред­седателя на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура да присъс­тва на 12 май 2018 на гас­т­рола на Софийс­ката опера и балет в Бол­шой театър в Мос­ква. Михаил Швид­кой e специален съвет­ник на президента на Рус­ката федерация по меж­дународ­ното кул­турно сът­руд­ничес­тво. Той е и заместник-председател на Съвета на попечителите на Бол­шой театър. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на ГЕРБ.

Гас­т­ролът на Софийс­ката опера и балет е изк­лючително събитие за рус­ката столица и за нас Вашето присъс­т­вие ще бъде чест“, пише в пис­мото до Вежди Рашидов.

Гос­туването на Национал­ния ни оперен театър в Мос­ква започва на 12 май с операта „Янините девет братя“ и продъл­жава с тет­ралогията „Пръс­тенът на нибелунга“ и балета „Кор­сар“. Тур­нето бе договорено през 2016 година с актив­ното съдейс­т­вие на Вежди Рашидов. Прак­тически пет опери и един балет ще пред­с­тавят на мос­ков­с­ката пуб­лика твор­ците от Бъл­гария. Рус­ката сцена помни великите артисти Николай Гяуров, Гена Димит­рова, Райна Кабаиван­ска, Борис Хрис­тов. Всички меломани се въз­хищават на соп­раното Соня Йон­чева, а Надя Кръс­тева и Владимир Стоянов съв­сем нас­коро пяха в пос­танов­ката „Бал с маски“.

Ваг­неровата тет­ралогия, а операта „Янините девет братя“ от бъл­гар­с­кия класик, ком­позитора Любомир Пип­ков, чието нас­лед­с­тво принад­лежи на целия свят, ще бъде изпъл­нена в Русия за първи път.