Казахстанската полиция задържа десетки при протести в Алмати

Казах­с­тан­с­ката полиция задържа вчера десетки учас­т­ници в митинг в най-големия град на цен­т­рал­ноазиат­с­ката дър­жава — Алмати, след като против­ник на президента Нур­сул­тан Назар­баев призова привър­жениците си към протест, предаде Рой­терс. Улич­ните протести са ряд­кост в 18-милионната бивша съвет­ска репуб­лика. Всички митинги трябва да получат раз­решение от влас­тите и от Назар­баев, който е дър­жавен глава от 1989 г. и упраж­нява огромна власт.

Повече от сто души учас­т­ваха в протеста в цен­търа на Алмати, издигайки плакати — “Свобода за политичес­ките зат­вор­ници!“ и “Спрете изтезанията!“ Полицията бързо раз­п­ръсна хората. Корес­пон­дент на Рой­терс на мяс­тото на събитието видя полицията да задържа най-малко 50 души. В изяв­ление на полицейс­кото управ­ление в Алмати казаха, че протес­тиращите са отведени в полицията, за да се “изяс­нят обс­тоятел­с­т­вата“ около събитието.

Митин­гът бе организиран от Мух­тар Аблязов, бивш бан­кер и ярос­тен критик на Назар­баев. Осъден задочно по обвинения за измама, Аблязов живее във Фран­ция и изпол­зва социал­ните мрежи, за да прив­лече привър­женици в богатата на пет­рол страна. Казах­с­тан­ски съд отсъди през март, че неговото политическо движение — Демок­ратичен избор на Казахстан(ДИК) е екс­т­ремис­тко, което означава, че привър­жениците му могат да станат обект на наказателно прес­лед­ване.

Самият 77-годишен Назар­баев, който традиционно печели изборите с повече от 90 процента от гласовете, през 90-те години наз­начава Аблязов за минис­тър на енер­гетиката, но през 2000-те отношенията им се раз­валят. Казах­с­тан­с­ките власти твър­дят, че през 2016 г. Аблязов е инс­пирирал и финан­сирал серия от протести из цялата страна, които накараха Назар­баев да отложи непопуляр­ната позем­лена реформа.